Vaccinaties

Sommige ouders hebben zorgen over de veiligheid van de kinderopvang in relatie tot de gedaalde vaccinatiegraad. Om hier oplossingen voor te zoeken heeft de Commissie kinderopvang en vaccinatie een onderzoek gedaan waarin ze oplossingsrichtingen deelt voor verschillende scenario’s.

In het rapport stelt de commissie dat de overheid aan zet is en ouders duidelijker moet infomeren over de collectieve verantwoordelijkheid van vaccineren. De commissie adviseert daarnaast om een ondergrens vast te stellen voor de landelijke vaccinatiegraad. In het scenario dat de vaccinatiegraad verder daalt en op of onder deze ondergrens uitkomt, wordt deelname aan het rijksvaccinatieprogramma een voorwaarde voor de toegang tot de kinderopvang.

Scenario's

De commissie stelt dat passende maatregelen afhankelijk zijn van de hoogte van de vaccinatiegraad. Daarom onderscheidt de commissie drie scenario’s (groen, oranje en rood) met daaraan gekoppelde handelingsopties. Gekozen is om hierbij te concentreren op mazelen en te richten op het risico op besmetting van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op de kinderopvang en gastouderopvang.

Huidige situatie

Het RIVM beschrijft jaarlijks de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma, hierbij wordt onder andere aandacht besteedt aan de vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad voor mazelen is een aantal jaren geleden gedaald tot onder de gewenste norm van 95%, de door de WHO gestelde minimale norm nodig voor groepsbescherming. Wel stabiliseerde de vaccinatiegraad in 2018 en steeg deze weer in 2019. De commissie omschrijft deze situatie als het oranje scenario.

Handelingsopties

Uit onderzoek van de commissie is gebleken dat ouders met vragen of zorgen nu nog onvoldoende worden voorzien in hun behoefte aan betrouwbare informatie. Ook hebben ze moeite met het vinden van antwoorden op hun vragen. Het is voor ouders niet altijd duidelijk hoe ze met een betrouwbare deskundige in gesprek kunnen komen. Hiervoor adviseert de commissie verschillende handelingsopties op het gebied van informatie en communicatie. Daarbij dient de overheid uit te dragen dat vaccineren en het bestrijden van infectieziekten een collectieve verantwoordelijkheid is. Dit rechtvaardigt dat ouders, minder vrijblijvend, mogen worden aangesproken op hun keuze om hun kind niet te laten vaccineren. Voorgesteld wordt om ouders die hun kind (nog) niet laten vaccineren uit te nodigen voor een gesprek met een deskundige zorgprofessional.

De commissie vindt het van belang dat de overheid een norm vaststelt en uitdraagt, omdat de overheid daarmee een duidelijk standpunt inneemt wanneer de vaccinatiegraad onder een niet meer te accepteren niveau komt. De commissie geeft aan dat er in dit rode scenario een maatregel moet komen die deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma als voorwaarde stelt voor toegang tot kinderopvang en beveelt aan om de wetgeving die hiervoor nodig is alvast in voorbereiding te nemen. Pas als deze maatregel onvoldoende effectief blijkt, komt volgens de commissie een vedergaande maatregel als een in de wet vastgelegde algemene vaccinatieplicht in beeld.

Kabinetsreactie

Het kabinet heeft in een brief gereageerd op het advies van de commissie Vermeij. Hierin geeft het kabinet aan dat hij aan de slag gaat met het advies en de aanbevelingen van commissie Vermeij. Dat betekent dat het kabinet inzet op verhoging van de vaccinatiegraad binnen en buiten de kinderopvang met voorlichting en communicatie over het belang van vaccineren van kinderen. Ook gaat het kabinet onderzoek doen naar en voorbereidingen treffen voor vaccinatie als voorwaardelijke toegang tot de kinderopvang. In de huidige situatie (oranje scenario) is dat niet nodig oordeelde de commissie Vermeij. Maar het kabinet wil voorbereid zijn voor het geval we onder de kritische ondergrens (rood scenario) zakken. Bij de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Vermeij zullen nog zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden. De grens voor het rode scenario moet nog worden vastgesteld.

Bekijk hier de bijbehorende brief en notitie.

Meer informatie

Bekijk hier de aanbiedingsbrief of het rapport vaccinatie.