Personenregister Kinderopvang

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich verplicht inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Middels het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Zo maken we de kinderopvang veiliger. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder van het Personenregister Kinderopvang.

Continue screening

Het Personenregister Kinderopvang is een overzicht van iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen. Hiermee wordt gezorgd voor een continue screening van alle personen die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben. Een VOG is een verklaring die aangeeft dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de huidige baan. Dagelijks wordt gekeken of deze mensen strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan nadat de VOG is afgegeven. Als uit de continue screening blijkt dat een persoon een nieuw strafrechtelijk feit op zijn of haar naam heeft staan, is er sprake van een signaal en mag die persoon niet meer werken totdat hij of zij een nieuwe VOG heeft.

Wie moeten zich inschrijven?

Vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten worden al sinds 2013 continu gescreend. Met de komst van het register vallen ook tijdelijke medewerkers zoals stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers onder de continue screening.

Vanaf 1 januari 2021 heeft een verbreding van de inschrijfplicht plaatsgevonden. Personen die structureel aanwezig zijn op een kindcentrum of op een andere locatie waar activiteiten plaatsvinden moeten zich inschrijven in PRK. Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat de houder een overeenkomst sluit met een persoon (bijvoorbeeld een sportleraar of een meester/ juf) die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren werkzaamheden verricht, maar dan op een andere locatie dan de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert. Het is in lijn met het doel van het Personenregister Kinderopvang (PRK) om ook in deze situatie te verlangen dat iemand zich inschrijft in het PRK.

Verdere informatie is ook opgenomen in de Denklijn PRK  van SZW en GGD GHOR, waarin voorbeelden zijn opgenomen voor wel of niet aanvragen van een VOG.

Administratieve voordelen

Het personenregister levert ook administratieve voordelen op. Zo is er geen nieuwe VOG nodig bij wisseling van werkgever. Medewerkers hebben alleen bij inschrijving in het personenregister een geldige VOG nodig, daarna niet meer. Stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers hoeven niet meer iedere twee jaar een VOG aan te vragen. En houders hoeven de papieren VOG van medewerkers niet meer in hun administratie te bewaren. Ook is er geen kopie van de VOG meer nodig bij een aanvraag tot exploitatie van een kinderopvangvoorziening bij de gemeente.

Meer informatie of inschrijven?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert het personenregister in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de website van DUO staat alle informatie voor houders en medewerkers van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus.