Presentaties bijeenkomsten IKK 2018

Tijdens de IKK-bijeenkomsten in juni 2018 zijn verschillende keuzesessies aan bod gekomen. Op deze pagina vindt u de presentaties die gebruikt werden tijdens deze bijeenkomsten.

Beroepskracht-kindratio 2019

Marieke Effting, KEKZ BV
De wijzigingen in de BKR voor de baby’s en kinderen vanaf 7 jaar leiden tot keuzes in groepssamenstelling, groepsgrootte, prijsstelling, personeelsinzet, aantal groepen / groepsruimtes / bijbehorende m2, etc. Deze keuzes hangen nauw samen met de pedagogische visie. Waar begin je als ondernemer? Waar moet je aan denken? Wat zijn zaken waar je tegen aan kan lopen? In deze sessie zijn verschillende oplossingsrichtingen uitgelicht. Bekijk de presentatie hier.

Opleidingseisen pedagogisch medewerker en Pedagogisch beleidsmedewerker

Lonneke van Dijk, PPINK en/of Caroline de Vries, Kenniscentrum Peutersaen
Vanaf 2018 heeft iedere organisatie een opleidingsbeleidsplan. Er zijn scholingseisen waaraan de pedagogisch medewerker moet voldoen, denk aan de taaleis en werken met baby's. In de workshop gaan werd interactief ingegaan op deze onderwerpen. Daarbij is besproken op welke manieren de pedagogisch medewerker hierin betrokken kan worden en uitgedaagd.

Vanaf 2019 coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers. Daarnaast houdt een pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch beleidsplan. In deze interactieve workshop werd stil gestaan bij de verschillende mogelijkheden en verwachtingen over deze functie. Bekijk de presentatie hier.

Betrekken van oudercommissie en ouders en vragenkwartiertje wet- en regelgeving

Betrekken van oudercommissie en ouders: Roelie van der Poel, Poel trainingen
Op interactieve wijze is aandacht besteed aan de medezeggenschap en het adviestraject van de oudercommissie. Specifiek is gekeken naar de nog komende maatregelen van IKK en welke acties daarbij worden verwacht vanuit de kinderopvangorganisatie naar ouders en oudercommissies toe. En op welke wijze daar invulling aan kan worden gegeven. Bekijk de presentatie hier.

Met elkaar in gesprek

Ellen Radstake, ministerie van SZW
Door middel van stellingen en vragen uit de zaal, zijn we met elkaar in gesprek gegaan over wet- en regelgeving. Wat weet jij wel en niet over de kwaliteitseisen kinderopvang en in het bijzonder over de nieuwe maatregelen IKK? Bekijk de presentatie hier.

Toezicht

Frank Beijk, Albertine Klein Velderman, Marjolein Biermans, GGD GHOR Nederland
Tijdens de presentatie is toegelicht hoe de kwaliteitseisen tot stand komen en hoe het toezicht op de kinderopvang geregeld is. Uitgebreid is stil gestaan bij de rol, taken en bevoegdheden van de toezichthouder. Bekijk de presentatie hier.