2. Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde omgeving voor kinderen is noodzakelijk. De Wet IKK beoogt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid beter aansluit op de praktijk. Uitgangspunt hierbij is kinderen tegen grote risico’s te beschermen en hen te leren omgaan met kleine risico’s. Weten wat dit betekent voor u als ondernemer? Bekijk deze pagina.

De nieuwe eisen

Elk kindercentrum moet een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat voldoet aan de nieuwe eisen. De oudercommissie heeft adviesrecht over het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Overzicht van de eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Per kindercentrum is er een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt.

In de praktijk wordt er gehandeld zoals in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven is.

Actueel

Dit beleid wordt meegestuurd met de aanvraag voor een nieuw kindercentrum en wordt in ieder geval geactualiseerd binnen drie maanden na opening van het kindercentrum.

De kinderopvangondernemer houdt het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.

Continue proces

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de pedagogisch medewerkers, een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren.

Voornaamste risico’s met grote gevolgen

Het beleid gaat over de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van kinderen.

Met deze aanpassing ontstaat meer ruimte om in het beleid te focussen op de grote risico’s per kindercentrum. Risico’s die niet aan de orde zijn op het betreffende kindercentrum, hoeven niet (meer) beschreven te worden.

Leren omgaan met kleine risico’s

Pedagogisch medewerkers leren kinderen omgaan met kleine risico’s. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat beschreven hoe dat kinderen geleerd wordt.

Grensoverschrijdend gedrag

In het beleid staat hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt.

Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag van kinderen onderling.

Vierogenprincipe

Als sprake is van dagopvang wordt beschreven hoe het vierogenprincipe wordt toegepast, als onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag.

De opvang wordt zodanig georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind.

Plan van aanpak

Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s ingeperkt worden en hoe gehandeld wordt zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet.

Achterwacht

Indien van toepassing maakt de achterwachtregeling onderdeel uit van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Inzichtelijk

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is inzichtelijk voor pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. In het beleid staat hoe dat inzichtelijk gemaakt wordt.

LET OP: de RI&E vervalt niet

De kinderopvangondernemer dient nog steeds een RI&E te hebben op grond van de wet- en regelgeving rondom arbeidsomstandigheden. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken, en daarmee gericht op de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid krachtens de Wet kinderopvang is gericht op de veiligheid en gezondheid van kinderen. Beiden zijn verplicht.

Belang van een veiligheids- en gezondheidsbeleid

De introductie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid komt voort uit:

  • De noodzaak voor een betere weging tussen de grote en de kleine risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen. Kinderen beschermen tegen grote risico’s en kinderen leren om te gaan met kleine risico’s;
  • Het belang van een verschuiving van de aandacht voor uitgebreid beleid op papier naar een cyclisch veiligheids- en gezondheidsbeleid in de praktijk.

Het uitgangspunt van beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s vereist van de pedagogisch medewerkers dat zij inzicht hebben in mogelijke risico’s én dat er een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gevoerd.

Het niet meer voorschrijven welke risico’s beschreven moeten worden, leidt tot meer bewustwording van mogelijke risico’s en het voeren van een goed beleid op grote risico’s. Het leidt tevens tot het gesprek hierover tussen de kinderopvangorganisatie en de oudercommissie, en tussen de kinderopvangorganisatie en de toezichthouder van de GGD.

Video 'Veiligheid en Gezondheid'

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Deze video gaat in op het thema ‘Veiligheid & Gezondheid’. Bekijk de video voor uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden.

Pijler 2: Veiligheid & Gezondheid

Documenten