Pedagogisch beleidsmedewerker

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Wat houdt de rol van pedagogisch beleidsmedewerker precies in? Bekijk de brochure of deze pagina.

Pedagogisch beleid

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid kan breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid omvatten dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Coaching

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en  professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden.  
Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook tijdelijke en flexibele medewerkers.

De pedagogisch beleidsmedewerker en de BKR

De pedagogisch beleidsmedewerker mag meetellen in de BKR wanneer deze als meewerkend coach op de groep staat. Dit geldt uitsluitend voor de tijd dat de pedagogisch beleidsmedewerker werkzaamheden verricht als pedagogisch medewerker, dat wil zeggen het verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. De coaching uit zich dan, bijvoorbeeld, door het geven van voorbeelden, tips en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden.
Pedagogisch beleidsmedewerkers en ondernemers die ook als pedagogisch medewerker op de groep staan, al dan niet als meewerkend coach, worden zelf ook gecoacht.

De pedagogisch beleidsmedewerker telt niet mee voor de BKR als hij of zij op de groep aanwezig is en coacht vanuit bijvoorbeeld een observerende rol. Dit geldt ook wanneer de coaching buiten de groep plaats vindt. De pedagogisch beleidsmedewerker telt ook niet mee voor de BKR als hij/zij niet gekwalificeerd is als pedagogisch medewerker.
 

Aantal uren inzet

Op 1 januari van elk jaar stelt de kinderopvangondernemer vast, hoeveel uur inzet vereist is voor zowel de beleidsvorming als de coaching. De ondernemer bepaalt de verdeling van de uren over de vestigingen. Elke pedagogisch medewerker krijgt coaching. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel:
(50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Het aantal kindercentra is daarmee bepalend voor het minimaal aantal uur dat ingezet wordt op de formulering en invoering van pedagogische beleidsvoornemens. Het aantal fte pedagogisch medewerkers bepaalt het minimaal aantal uur coaching die de medewerkers bij hun werkzaamheden krijgt.

De ondernemer kan het totaal aantal uren minimale inzet niet vrij verdelen over de twee verschillende activiteiten (beleidsactiviteiten en coaching).

Binnen de verschillende activiteiten kan dat wél.

Wanneer de ondernemer meer dan één kindercentrum heeft, kan hij of zij jaarlijks zelf bepalen hoe het minimaal aantal uren wordt verdeeld over de verschillende kindercentra. Dit biedt ruimte voor maatwerk om bijvoorbeeld extra aandacht te kunnen besteden aan een bepaald kindercentrum. Of om de uren centraal in te zetten voor pedagogisch beleid waar elk kindercentrum van profiteert.

De ondernemer mag tevens jaarlijks zelf bepalen hoe de coachingsuren ingezet worden. Het aantal uur hoeft niet voor iedere medewerker hetzelfde zijn of naar rato van de omvang van het dienstverband. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks coaching ontvangt.

Kwalificatie-eisen en functiebeschrijving

Er worden kwalificatie-eisen gesteld aan de pedagogisch beleidsmedewerker. Daarbij wordt verwezen vanuit de regelgeving naar de cao. Werkgevers en werknemers bepalen via de cao welke opleidingen geschikt zijn voor de functie van de pedagogisch beleidsmedewerker. In het akkoord IKK is afgesproken dat de opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerkers minimaal hbo-niveau moet zijn en gericht moet zijn op pedagogiek. Meer informatie over de kwalificatie-eis voor de pedagogisch beleidsmedewerker vindt u hier.

De cao-partijen hebben ook functiebeschrijvingen vastgesteld voor de pedagogisch beleidsmedewerker, meer informatie vindt u hier.

Invoeringsdatum

De kwaliteitseis met betrekking tot de pedagogisch beleidsmedewerker is ingegaan op 1 januari 2019.

De pedagogisch beleidsmedewerker bij Partou

Hoe heeft Partou de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker geregeld? Inge Hartendorf, Regioadviseur kwaliteit & pedagogiek, legt het ons uit en geeft een belangrijke tip: “Kijk vooral niet alleen naar de uurnorm en maak je niet te druk of je dit gaat halen. Alles wat je doet om beleid op papier en in de praktijk te brengen valt onder beleidswerk. Dus kijk vooral naar de impact die je wilt maken met de beleidsuren.”

Pedagogisch beleidsmedewerker bij Partou

Coaching bij 't Nest

Hoe geeft kinderopvang ’t Nest invulling aan de coaching? En hoe wordt dit ervaren door de medewerkers? Greetje de Vries, Zorg Coördinator / Pedagogisch Coach: “Met de coaching vragen we ons af: doen we de goede dingen en doen we die dingen ook goed? We proberen dit altijd te koppelen aan de scholing die de collega’s volgen.” Naniek Aben, Senior pedagogisch medewerker, vertelt in de vlog hoe ze de coaching ervaart.

Coaching bij 't Nest

Documenten