Verantwoorde opvang

Pedagogische doelen

De wet- en regelgeving rond kinderopvang noemt al sinds 2005 vier centrale pedagogische doelen, die algemeen gedeeld worden:

  • het bieden van emotionele veiligheid;
  • het bevorderen van de persoonlijke competentie;
  • het bevorderen van de sociale competentie;
  • het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden.

Concretisering pedagogische doelen

De pedagogische doelen zijn nader uitgelegd en vastgelegd in de wet- en regelgeving. De uitwerking verduidelijkt de betekenis van verantwoorde kinderopvang en biedt een kader bij het pedagogisch beleid en de praktijk. Bovendien biedt de uitwerking een kader voor het toezicht. Daarnaast biedt het nog steeds voldoende ruimte voor een eigen pedagogische invulling, in afstemming met de oudercommissie. De ene organisatie kan het pedagogisch beleid bijvoorbeeld inrichten met een antroposofische inslag en een andere organisatie bijvoorbeeld met veel aandacht voor de natuur.

Uit: Besluit kwaliteit kinderopvang, artikel 2 en artikel 11 (per 1 januari 2018)

De kinderopvangondernemer biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

De nadere uitwerking is: In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de kinderopvangondernemer er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:

a.    op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
b.    kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c.    kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en
d.    kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Aanpassen pedagogisch beleidsplan en praktijk

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft concreet hoe de bovenstaande aspecten van verantwoorde kinderopvang worden ingevuld. In de praktijk wordt er gehandeld zoals in het pedagogisch beleidsplan beschreven is. De oudercommissie heeft adviesrecht op het pedagogisch beleidsplan.

Bij de invulling van de verschillende aspecten houdt de kinderopvangondernemer rekening met de ontwikkelingsfase van de kinderen. Het stimuleren van kinderen om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling vraagt een andere aanpak bij baby’s dan bij schoolkinderen. De verschillende aspecten van verantwoorde kinderopvang vragen niet om een bepaald resultaat te bereiken in de ontwikkeling van een kind, maar om een bepaalde inspanning te leveren, bijvoorbeeld het stimuleren van de sociale vaardigheden van een kind.