Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan is niet nieuw, maar in de nieuwe wet zijn er wel wijzigingen. Elk kindercentrum moet een pedagogisch beleidsplan hebben dat voldoet aan de nieuwe eisen. De oudercommissie heeft adviesrecht op het pedagogisch beleidsplan. Op deze pagina vindt u meer informatie over beleidsplan en de nieuwe vereisten.

Beschrijving vereiste onderwerpen

In het plan staat een concrete beschrijving van een aantal vereiste onderwerpen. De beschrijving van de vereiste onderwerpen is concreet en geeft daarmee inzicht in de pedagogische visie en de praktijk, voor zowel ouders en pedagogisch medewerkers als de toezichthouder van de GGD.

Wijzigingen pedagogisch beleidsplan

  • De invulling van de aspecten van verantwoorde kinderopvang (de pedagogische doelen).
  • Hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd, en de invulling van de doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Dit geldt alleen voor de dagopvang.
  • Het mentorschap.
  • Indien van toepassing: de tijden waarop op grond van de ‘3-uursregeling’ wordt afgeweken van de BKR.
  • De achterwachtregeling en het vierogenprincipe zijn verplichte onderdelen van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De invulling hiervan hoeft niet meer in het pedagogisch beleidsplan te worden opgenomen.

Volgen en stimuleren ontwikkeling kind

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel ruimte voor verbetering bestaat op het vlak van ontwikkelingsgericht werken met kinderen in de kinderopvang. Onder andere gaat het dan om een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen tussen dagopvang, primair onderwijs en buitenschoolse opvang.

Bij ontwikkelingsgericht werken hoort een goede observatie van de ontwikkeling van het kind op verschillende terreinen. Met het opgedane inzicht, kan worden afgestemd hoe kinderen het beste begeleid en gestimuleerd kunnen worden in hun ontwikkeling. Daarom wordt in het pedagogisch beleidsplan van een kinderdagverblijf opgenomen hoe kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling. Ook moet worden beschreven hoe  naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd. Daarbij is er specifieke aandacht voor het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen en het eventueel doorverwijzen van ouders naar passende instanties voor verdere ondersteuning.

Overzicht van alle wijzigingen in het pedagogisch beleidsplan:

Inhoud pedagogisch beleidsplan

Nieuw in 2018 t.o.v. huidige eisen

Dagopvang
Het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van het kind, waaronder een doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Vaste onderdelen hierbij zijn:

  1. overdracht van kennis over de ontwikkeling van het kind aan het basisonderwijs en buitenschoolse opvang, en
  2. bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning (datgene vermeldt onder 2 is niet gewijzigd)

Buitenschoolse opvang
Bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning (nieuw voor de buitenschoolse opvang).

Invulling mentorschap. Vaste onderdelen hierbij zijn:
  1. periodiek bespreken ontwikkeling kind met ouders, en
  2. bekendmaken wie de mentor is van het kind.
Tijden waarop afgeweken wordt van de BKR (‘3-uursregeling’) en tijden waarop niet wordt afgeweken.
Taken die pedagogisch medewerkers in opleiding, stagiairs en vrijwilligers uitvoeren en hun begeleiding daarbij.
Niet meer verplicht in pedagogisch beleidsplan vanaf 2018 Wijze van ondersteuning van pedagogisch medewerkers.
Toerusten van pedagogisch medewerkers in de dagopvang.
Achterwachtregeling (is verplaatst naar veiligheids- en gezondheidsbeleid).
Vierogenprincipe voor de dagopvang (is verplaatst naar veiligheids- en gezondheidsbeleid).
Wijziging in tekst/invulling Invulling van aspecten van verantwoorde dagopvang, die een nadere uitwerking zijn van de pedagogische doelen.
In plaats van alleen een beschrijving van de (spel)activiteiten buiten de stamgroep en de basisgroep, vanaf 2018 ‘de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep/basisgroep of de stamgroepruimte/basisgroepruimte kunnen verlaten’
Wijzigt niet Werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen.
Wenbeleid.
Beleid t.a.v. extra dagdelen.
Indien van toepassing: omgang met basisgroep bij activiteiten in groepen van meer dan 30 kinderen.
Indien van toepassing: vormgeving meertalige buitenschoolse opvang.