Wet IKK

De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.

Gebaseerd op akkoord

De wijzigingen komen voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het akkoord geschaard.

Ingang wijzigingen

In het akkoord Innovatie en kwaliteit kinderopvang is afgesproken dat de kwaliteitseisen veranderen. Hiervoor is op 1 januari 2018 de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden. Per 1 januari 2019 zijn als onderdeel van deze wet nieuwe maatregelen doorgevoerd. Zo zijn per 1 januari 2019 de wijzigingen in de beroepskracht-kind-ratio baby's en de wijziging BKR buitenschoolse opvang in werking gesteld. Ook geldt per 1 januari de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. De overige nieuwe kwaliteitseisen die zijn uitgewerkt zullen niet eerder dan 1 januari 2025 in werking treden.

Bekijk hier het overzicht van de maatregelen die per 1 januari 2019 zijn ingegaan of maatregelen die in 2025 ingaan.

Wijzigingen in de kinderopvang

Een overzicht van de invoeringsdata