Wat houdt het minimum taalniveau van 3F of B2 in?

Een pedagogisch medewerker moet op uiterlijk 1 januari 2025 beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt dat hij de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid op ten minste niveau 3F of B2 beheerst.

Het taalniveau ‘Nederlands 3F’ verwijst naar het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en is bedoeld voor beroepskrachten die hun beroepskwalificatie in Nederland hebben behaald.
De aanduiding B2 verwijst naar een indeling in taalniveaus in het Europees Referentiekader voor Talen. Dit is een ander referentiekader, dat vaak gebruikt wordt om de vaardigheden van anderstalige medewerkers (medewerkers met een andere moedertaal) te beoordelen.
Beide taalniveaus worden in de praktijk gebruikt.

De cao partijen hebben de taaleis uitgewerkt in het Functieboek onderdeel Taaleis Nederlands.