Is wettelijk bepaald hoe de ontwikkeling van het kind moet worden vastgelegd?

Er zijn wettelijk geen inhoudelijke of methodische eisen gesteld omtrent het volgen van de ontwikkeling van het kind of het vastleggen daarvan.

Er is dus geen verplichting tot een digitaal kindvolgsysteem of een methodiek met ontwikkelstadia. Ondernemers nemen in hun pedagogisch beleidsplan op hoe kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling. Daarnaast wordt beschreven hoe daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd. Tevens wordt vastgelegd hoe bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd, en hoe ouders in betreffende gevallen worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning en hulpverlening.