Geldt er ook een taaleis voor het Duits, Engels of Frans ingeval van meertalige buitenschoolse opvang als bedoeld in artikel 1.55, derde lid, van de Wko?

Ja, een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen.