Hoe kom ik van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid naar een veiligheids- en gezondheidsbeleid?

Het is niet meer verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie uit te voeren. In plaats daarvan wordt in het beleid vastgelegd hoe het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel gehouden wordt. Daarbij wordt beschreven hoe er samen met de pedagogisch medewerkers voor gezorgd wordt dat er sprake is van een continue proces van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.

Maatregelen voor grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s

Er geldt geen verplichting meer voor een lijst met risico’s. In plaats daarvan moet worden beschreven welke maatregelen genomen worden om grote risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen te voorkomen. Tevens wordt beschreven op welke wijze kinderen wordt geleerd om te gaan met kleine risico’s. In het bepalen van grote en kleine risico’s dient een afweging gemaakt te worden op basis van de individuele omstandigheden van het kindercentrum.

Grensoverschrijdend gedrag

Tot slot, wordt het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag een verplicht onderdeel van het beleid. Voor de dagopvang geldt in ieder geval het vierogenprincipe. Dat is niet gewijzigd. De plek waarop het vierogenprincipe wordt vastgelegd wel, namelijk in het veiligheids- en gezondheidsbeleid in plaats van in het pedagogisch beleidsplan. Het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag is breder dan alleen tussen pedagogisch medewerker en kind. Het gaat over het risico op grensoverschrijdend gedrag door pedagogisch medewerkers, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.

Oudercommissie

Bij de aanpassingen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid dient advies ingewonnen te worden bij de oudercommissie.

LET OP: de RI&E vervalt niet. Net als nu dient de kinderopvangondernemer óók een RI&E te hebben op grond van de wet- en regelgeving rondom arbeidsomstandigheden. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken, en daarmee gericht op de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid krachtens de Wet kinderopvang is gericht op de veiligheid en gezondheid van kinderen. Beiden zijn verplicht.