Worden de tijdstippen voor de drie-uursregeling per kindercentrum of per groep vastgesteld?

Dat mag allebei. De tijdstippen waarbinnen afgeweken kan worden van de beroepskracht-kindratio kunnen per groep verschillend zijn.

In die situatie worden de tijdstippen voor de drie-uursregeling per groep vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. De drie-uursregeling wordt op groepsniveau nageleefd, ook als de tijdstippen per kindercentrum zijn vastgesteld.