Hoeveel vaste gezichten mogen er maximaal zijn voor een nuljarig kind dat op maandag, dinsdag en woensdag opgevangen wordt bij een beroepskracht-kindratio van drie pedagogisch medewerkers op maandag en dinsdag, en een beroepskracht-kindratio van twee pedagogisch medewerker op woensdag?

Het vastegezichtencriterium geldt per kind. Dat wil zeggen dat per kind bekeken dient te worden hoeveel vaste gezichten er maximaal mogen zijn.

Het kan zo zijn dat het aantal beroepskrachten op de groep van een kind verschilt op de dagen dat het kind komt. In dat geval dient de strengste vaste gezichtencriterium toegepast te worden, in het voorbeeld op basis van de bezetting op woensdag. Anders zou op woensdag niet worden voldaan aan het vaste gezichtencriterium voor het betreffende kind. De toepassing van het vaste gezichtencriterium kan bij een wisselende beroepskracht-kindratio betekenen dat voor het ene kind een strengere vaste gezichteneis geldt dan voor het andere kind op dezelfde groep.