Is wettelijk bepaald hoe de ontwikkeling van het kind moet worden vastgelegd?

Nee, er zijn wettelijk geen inhoudelijke of methodische eisen gesteld aan de invulling of het vastleggen van de ontwikkeling van het kind.

Wel geldt dat de ontwikkeling van kinderen binnen de dagopvang structureel gevolgd moet worden. Ondernemers moeten in hun pedagogisch beleidsplan opnemen hoe kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling en hoe daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd. Tevens moet worden vastgelegd hoe bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en hoe ouders in betreffende gevallen worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.