Hoeveel tijd is er voor de invoering van de verschillende maatregelen?

De meeste wijzigingen in de kwaliteitseisen treden in werking per 1 januari 2018.

Een aantal eisen treedt op een later tijdstip in werking. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:

De eisen aan de inzet pedagogisch beleidsmedewerkers treden per 1 januari 2019 in werking. Hetzelfde inwerkingtredingsmoment geldt voor de wijzigingen in de beroepskracht-kindratio’s voor nuljarigen in de dagopvang en kinderen vanaf 7 jaar in de buitenschoolse opvang. Ook de verheldering van de eisen aan de buitenspeelruimte gaat in per 1 januari 2019.

Voor de latere inwerkingtreding van deze eisen is gekozen vanwege het belang van een ruime voorbereidingstijd voor deze eisen. Tot slot treden de eisen aan het minimum-taalniveau van beroepskrachten in werking per 1 januari 2023. Over de specifieke scholing van pedagogisch medewerkers die op groepen met nuljarigen staan, worden nog nadere afspraken gemaakt in de cao’s.