Hoe kom ik van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid naar een veiligheids- en gezondheidsbeleid?

Per 1 januari 2018 dient het bestaande veiligheids- en gezondheidsbeleid te voldoen aan de nieuwe eisen die hiervoor gelden. Vanaf dat moment is het niet meer verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie uit te voeren. In plaats daarvan wordt in het beleid vastgelegd hoe het veiligheidsbeleid actueel gehouden wordt. Daarbij moet in ieder geval beschreven worden hoe er samen met beroepskrachten voor gezorgd wordt dat er sprake is van een continue proces van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.

Per 1 januari 2018 geldt er tevens niet meer een verplichte lijst met risico’s waar in ieder geval op moet worden ingegaan. In plaats daarvan dient opgenomen te worden welke maatregelen genomen worden om grote risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen te voorkomen. Tevens dient beschreven te worden op welke wijze kinderen wordt geleerd om te gaan met kleine risico’s. In het bepalen van grote en kleine risico’s dient een afweging gemaakt te worden op basis van de individuele omstandigheden van het kindercentrum.

Tot slot wordt het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag een verplicht onderdeel van het veiligheidsplan. Voor de dagopvang geldt dat in ieder geval opgenomen moet worden hoe er voor gezorgd wordt dat een pedagogisch medewerker, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene (het zogenoemde vierogenprincipe).
Het vierogenprincipe vormt al een verplicht onderdeel van het pedagogisch beleidsplan voor de dagopvang. De betreffende passages uit het pedagogisch beleidsplan moeten dus overgeheveld te worden naar het veiligheidsplan.

Het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag is wel breder dan alleen het gedrag tussen pedagogisch medewerker en kind. Het gaat over het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen

Bij de aanpassingen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid dient advies ingewonnen te worden bij de oudercommissie.

LET OP: de RI&E vervalt niet. Net als nu dient de kinderopvangondernemer óók een RI&E te hebben op grond van de wet- en regelgeving rondom arbeidsomstandigheden. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken, en daarmee gericht op de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid krachtens de Wet kinderopvang is gericht op de veiligheid en gezondheid van kinderen. Beiden zijn verplicht.