Veranderingen cao’s Kinderopvang en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe cao-eisen voor beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang. Doel van de wijziging is de kwaliteit in de Kinderopvang te verhogen, bijvoorbeeld door meer eisen te stellen aan de opleiding van beroepskrachten.

De afspraken die voorheen zijn gemaakt in het Akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang zijn nu vastgelegd in de Wet IKK. Deze wet gaat op 1 januari 2018 in. Dit brengt met zich mee dat de huidige cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk (de laatste werd voorheen cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening genoemd) tussentijds gewijzigd moesten worden op een aantal onderdelen.

De voornaamste wijzigingen zijn een aantal toevoegingen en/of wijzigingen in het functieboek, zoals:

  • aankondiging toevoeging functie pedagogisch beleidsmedewerker in functieboek;
  • toevoeging onderdeel scholing voor werken met baby’s;
  • toevoeging onderdeel Taaleis Nederlands;
  • gelijkschakeling kwalificatie-eisen pedagogisch medewerker dagopvang en peuterspeelzaalmedewerkers.

Meer weten? Lees hier meer over de wijzigingen in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal Werk.