Stand van zaken invoeringstraject IKK

In het akkoord Innovatie en kwaliteit kinderopvang is afgesproken dat de kwaliteitseisen veranderen. De Wet kinderopvang is hiervoor gewijzigd. Dit gebeurt door middel van een wijzigingswet: de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). Op 1 januari 2018 is deze wet in werking getreden.

Inwerkingtreding

De Wet IKK legt de hoofdpunten van de wijzigingen vast. De nieuwe kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in een besluit (algemene maatregel van bestuur) en een ministeriële regeling. Ook deze zijn ingegaan op 1 januari 2018. Delen van de nieuwe kwaliteitseisen zullen niet eerder dan 1 januari 2019 of 1 januari 2023 in werking te treden.

Verduidelijking eisen buitenspeelruimte

In het Besluit kwaliteit kinderopvang is een verduidelijking van de eisen voor de buitenspeelruimte opgenomen. Als uitgangspunt geldt dat de buitenspeelruimte gedurende de gehele opvang beschikbaar en exclusief toegankelijk is voor de in het kindercentrum aanwezige kinderen. Een kinderopvangorganisatie kan wel afspraken maken over gedeeld gebruik met andere instanties. Die afspraken worden vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan.

De sectorpartijen hebben met voormalig minister Asscher afgesproken uit te zoeken of deze verduidelijking past bij de praktijk van de kinderopvang. De inwerkingtreding schuift daardoor één jaar op, naar 1 januari 2019.

Dit biedt aan de sectorpartijen de mogelijkheid om op basis van praktijkvoorbeelden andere mogelijkheden voor de verduidelijking van de eisen te verkennen. In de loop van 2018 wordt bekeken of de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte worden aangepast. Indien dit niet het geval is, zullen de nieuwe eisen met ingang van 1 januari 2019 in werking treden.