Informatie van kinderopvangondernemer naar ouders

De informatieplicht wordt niet gewijzigd door de voorgestelde wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2018.

Algemene informatie naar ouders

De kinderopvangondernemer moet ouders informeren over de beleidswijzigingen die te maken hebben met de kwaliteitseisen die door de overheid aan de kinderopvang gesteld worden. En de prijswijzigingen die daar het gevolg van zijn.

Specifieke aandacht voor informatie naar ouders wordt in de wet- en regelgeving gevraagd voor:

  • bekend maken van de tijden waarop afgeweken kan worden van de beroepskracht-kindratio (3-uursregeling);
  • veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan.

Informatie naar ouders op individueel niveau

Ook worden ouders geïnformeerd over wat de wijzigingen voor hun eigen kind betekenen. Hierbij gaat het om:  

  • de ouders wordt bekend gemaakt wie de mentor is van het kind;
  • geldt alleen voor de dagopvang: met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind overgedragen aan de school en de buitenschoolse opvang.