Adviesrecht

De oudercommissie mag een advies uitbrengen richting de kinderopvangondernemer. De ondernemer zorgt ervoor dat de oudercommissie tijdig schriftelijk de informatie ontvangt om een advies uit te brengen.

De oudercommissie kan een advies uitbrengen over de volgende onderwerpen:  

  • De invulling van verantwoorde kinderopvang en het pedagogisch beleid.
  • Het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie.
  • De groepsgrootte, het dagritme en de herkenbaarheid van ruimtes en personen, de opleidingseisen waaraan pedagogisch medewerkers voldoen en het belasten van pedagogisch medewerkers in opleiding en stagiairs met de verzorging, opvoeding en bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.
  • De inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de opleidingseisen waaraan pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen.
  • Het beleid met betrekking tot voeding.
  • Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid.
  • De openingstijden.
  • Het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie.
  • De klachtenregeling.
  • De prijs van de kinderopvang.

Vertaald naar de wijzigingen op grond van de Wet IKK en het conceptbesluit Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, is het volgende adviesrecht van toepassing:

Wijziging kwaliteitseis Adviesrecht oudercommissie
Verantwoorde kinderopvang Ja
Mentorschap Ja, als onderdeel van pedagogisch beleid
Inhoud pedagogisch beleidsplan, inclusief volgen en stimuleren ontwikkeling kind Ja
Veiligheids- en gezondheidsbeleid Ja
Aanwezigheid volwassene met kinder-EHBO Nee, tenzij onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid
Beroepskracht-kindratio Ja
Vaste-gezichtencriterium Ja
3-uursregeling Ja
Kwalificering voor buitenschoolse opvang Ja
Pedagogisch beleidsmedewerker Ja
Taaleis spreekvaardigheid Ja
Inzet van niet-pedagogisch medewerkers Ja
Overige wijzigingen kwalificaties en vakmanschap Ja