Inzet van beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires

Er is een maximale verhouding tussen pedagogisch medewerkers, en beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires met betrekking tot hun formatieve inzet. Formatieve inzet betekent dat de beroepskracht-in-opleiding of stagiair geheel of gedeeltelijk meetelt in de berekening van de BKR.

Huidige afspraken

In de huidige cao-afspraken is formatieve inzet onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor de beroepskracht-in-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) in afstemming met de stagebegeleider bij het ROC. Ook de stagiair (beroepsopleidende leerweg) kan onder bijzondere omstandigheden (ziekte, vakantie) beperkt formatief ingezet worden. Daarnaast kunnen beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires boven-formatief worden ingezet, als extra ondersteuning. Mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, zoals verantwoorde kinderopvang en voldoende en kwalitatief goede begeleiding.

Afspraken akkoord IKK

Het aandeel van het aantal beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires dat formatief wordt ingezet is niet groter dan een derde van het minimaal aantal in te zetten pedagogisch medewerkers op een kindercentrum. Bijvoorbeeld, als volgens de beroepskracht-kindratio in het kindercentrum minimaal 6 beroepskrachten moeten worden ingezet, dan mogen maximaal 2 hiervan beroepskrachten-in-opleiding en/of stagiaires zijn die formatief worden ingezet.