3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme dragen bij aan een stabiele omgeving. Wat betekenen de veranderingen in de Wet IKK voor u als medewerker?

Beroepskracht-kindratio

De beroepskracht-kindratio voor baby’s (nuljarigen) gaat van 1 pedagogisch medewerker op 4 baby’s naar 1 pedagogisch medewerker op 3 baby’s. Voor kinderen van 7 jaar en ouder gaat de beroepskracht-kindratio van 1 op 10 kinderen naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. De invoeringsdatum is 1 januari 2019. Lees hier meer over de beroepskracht-kindratio.

Vlogreeks ‘IKK in de praktijk’: de BKR bij Katrijn

Hoe gaan kinderopvanglocaties in de praktijk om met IKK? Ze laten het zien in de vlogreeks ‘IKK in de praktijk’. Kinderopvang Katrijn (Junis) vertelt hoe zij de nieuwe BKR aanpakken. We gaan in gesprek met Bart Elenga, Adjunct-directeur bedrijfsvoering van Junis. “De BKR was best een spannend traject, daarom zijn we in april al gestart met een werkgroep met medewerkers.” Bart legt uit welke keuzes zij gemaakt hebben en welke investeringen nodig zijn in dit traject.

Het vaste-gezichtencriterium

Het vaste-gezichtencriterium voor baby’s (nuljarigen) wordt aangescherpt. Bij een beroepskracht-kindratio van 1 of 2 is er sprake van maximaal twee vaste gezichten. Bij een beroepskracht-kindratio van 3 of 4 zijn er maximaal drie vaste gezichten. Voor andere leeftijdscategorieën blijft het vaste-gezichtencriterium zoals het nu is. Lees hier meer over het vaste-gezichtencriterium.

De drie-uursregeling

De drie-uursregeling wordt anders toegepast. Er zijn geen vastgestelde tijdsvakken meer waarbinnen afwijken van de beroepskracht-kindratio wel of niet is toegestaan. De kinderopvangondernemer bepaalt deze tijdstippen voortaan zelf en legt deze van te voren vast in het pedagogisch beleidsplan. De ondernemer legt de exacte tijden vast waarop van de BKR wordt afgeweken en wanneer niet. Als dit niet is vastgelegd mag er niet van de BKR worden afgeweken. Ook moe deze afwijking gedeeld worden met de ouders. Lees hier meer over de drie-uursregeling.