1. De ontwikkeling van het kind centraal

De nieuwe wetgeving stelt de ontwikkeling van het kind centraal. Hierbij gaat het vooral om het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, maar ook om het signaleren en bijsturen als de ontwikkeling niet optimaal is. Wat betekent de focus op de ontwikkeling van het kind voor uw werk?

Verantwoorde kinderopvang en pedagogische doelen

In de wetgeving staan de voorwaarden waar verantwoorde kinderopvang aan moet voldoen. Dit kader vormt de basis voor het pedagogisch beleidsplan van uw organisatie. Ook biedt het voor u als medewerker een handvat voor uw dagelijkse werkzaamheden. Onder verantwoorde kinderopvang vallen pedagogische doelen die ook terug dienen te komen in het pedagogisch beleidsplan. Lees hier meer over pedagogische doelen en verantwoorde kinderopvang.

Pedagogisch beleidsplan

Vanaf 1 januari 2018 moet elk kindercentrum een pedagogisch beleidsplan hebben dat voldoet aan de nieuwe eisen. Deze nieuwe eisen zijn bijvoorbeeld de uitbreiding van het begrip verantwoorde kinderopvang, de invulling van het mentorschap en de tijdsvakken waarbinnen afgeweken kan worden van het aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Als medewerker is het belangrijk dat u weet wat er in dit plan staat en dit uitvoert in de praktijk. Hier vindt u meer informatie over het pedagogisch beleidsplan.

Overdracht

In de dagopvang wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en gestimuleerd. Als het kind de kinderopvang verlaat, is het belangrijk dat de informatie over de ontwikkeling van het kind overgedragen wordt naar de basisschool en de buitenschoolse opvang. Hoe dit gebeurt en wat de rol is van u als de pedagogisch medewerker, is niet vastgelegd in de wet- en regelgeving. Dit kan dus per kinderopvangondernemer en pedagogisch medewerker verschillen. Deze infographic geeft inspiratie.

Mentorschap

Elk kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang krijgt een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. In de dagopvang wordt de ontwikkeling van het kind periodiek besproken met de ouders, in de buitenschoolse opvang wordt de ontwikkeling besproken als daar behoefte aan is bij de mentor of de ouder. In de dagopvang is de mentor de contactpersoon voor de ouder, in de buitenschoolse opvang ook voor het kind. De werkwijze en rol van de pedagogisch medewerker is niet vastgelegd in de wet- en regelgeving en kan per kinderopvangondernemer en pedagogisch medewerker verschillen. Lees hier meer over het mentorschap.