Voor ondernemers

Op 1 januari 2018 zijn alle nog niet geregistreerde peuterspeelzalen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) omgezet naar een kinderdagverblijf. Officieel bestaan er vanaf nu geen peuterspeelzalen meer. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen voor u als (voormalig) peuterspeelzaalhouder.

Kwaliteitseisen voor omgevormde peuterspeelzalen

De harmonisatie heeft gevolgen voor u als ondernemer (houder) van een omgezette peuterspeelzaal. Vanaf nu moet u voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Omgevormde peuterspeelzalen krijgen op drie gebieden te maken met kwaliteitseisen waaraan tot dan toe alleen kinderdagverblijven moesten voldoen:

  • Instellingen mogen vrijwilligers niet meer meetellen als beroepskracht voor de beroepskracht-kind-ratio.
  • Er gaan eisen gelden voor de binnen- en buitenruimte. Per aanwezig kind moet er minstens 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar zijn. Daarnaast moet de kinderopvang beschikken over ten minste 3 m² buitenspeelruimte per aanwezig kind. De buitenspeelruimte moet bij voorkeur aangrenzend zijn aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd.
  • De voorwaarden aan dagritme en de herkenbaarheid van ruimtes en personen wijzigen.

Lees meer over de kwaliteitseisen in de publicaties in het kader van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK).

Contracten voor ouders

Ouders hebben een contract met het kinderdagverblijf nodig om kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen. Daarom is het belangrijk dat u contracten met de ouders afsluit over de kinderopvang in 2018, voor zover u dit nog niet gedaan heeft. Ook met de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag moet u een contract afsluiten over de kinderopvang in 2018. In de notitie ‘De administratie van peuteropvang, Ondersteuningsdocument voor peuterspeelzalen’ van Sociaal Werk Nederland kunt u hierover meer informatie vinden.

Ouders informeren over de kinderopvangtoeslag

Ouders hebben nu misschien recht op kinderopvangtoeslag. U kunt ouders wijzen op de informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag op deze pagina. Daarnaast kunt u deze folder en de twee posters ('Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?' of ' Deze peuterspeelzaal wordt een kinderdagverblijf') gebruiken om ouders te informeren.

Let op: wees helder over het uurtarief en het aantal uren opvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Over het deel van de kinderopvang dat de gemeente eventueel betaalt, heeft de ouder geen recht op kinderopvangtoeslag. Het is daarom erg belangrijk dat ouders in de aanvraag voor kinderopvangtoeslag het juiste aantal uren en het juiste tarief opnemen. In het contract dat u als houder met de ouders sluit, moet duidelijk staan voor welke uren en voor welk tarief ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen om verkeerde aanvragen en eventuele terugbetalingen door ouders te voorkomen.

Wijzigingen van de gemeente in het subsidiebeleid

Als gevolg van de harmonisatie heeft de gemeente de subsidierelatie waarschijnlijk aangepast of zal zij dit op korte termijn doen. U kunt bij uw gemeente informeren hoe zij dit hebben vormgegeven dan wel nog gaan vormgeven. Dan kunt u de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag informeren en attenderen op de mogelijkheden voor een bijdrage vanuit de gemeente voor deelname aan voorschoolse voorzieningen.

Kortdurend kinderopvangaanbod blijft bestaan

Met het omvormen van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijven blijft kortdurend aanbod van kinderopvang wel mogelijk. Dit kan dan worden aangeboden door kinderdagverblijven.

Vragen of meer informatie over de harmonisatie?

Zie voor meer informatie de voorbeeldovereenkomsten voor houders peuterspeelzalen, de notitie "De administratie van peuteropvang, Ondersteuningsdocument voor peuterspeelzalen" en de Handreikingen over harmonisatie die Sociaal Werk Nederland heeft opgesteld. Als u als houder nog vragen heeft over het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.