Kosten kinderopvang in Nederland

Kinderopvang in Nederland is er in verschillende vormen. Ouders kunnen kiezen voor een kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang. De kosten van kinderopvang lopen sterk uiteen en hangen buiten de vorm van de opvang af van de samenstelling en de situatie van het gezin. Om de opvang voor ouders betaalbaar te houden, krijgen zij financiële ondersteuning in de vorm van kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kinderopvangtoeslag ouders krijgen en hoeveel zij uiteindelijk zelf voor de opvang betalen, hangt af van verschillende factoren: het uurtarief van de opvang, het deel dat vergoed wordt door de overheid en het inkomen van de ouders. Hieronder worden deze verschillende factoren toegelicht

Uurtarief
Kinderopvangorganisaties bepalen ieder jaar hun prijs per uur; het uurtarief. Dit tarief wordt bepaald op basis van de diensten van de opvang. Het uurtarief is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de regio/stad waar de opvang zich bevindt, de organisatiegrootte en de huidige vraag naar kinderopvang.

Maximumuurprijs
De overheid vergoedt een deel van het uurtarief tot een maximumtarief. Dit maximum noemen we de maximumuurprijs. De maximumuurprijs is het deel van het uurtarief waar ouders kinderopvangtoeslag over kunnen aanvragen. De kinderopvang mag een hoger uurtarief rekenen dan de maximumuurprijs. Als dit zo is betekent dit dat ouders een groter deel zelf moeten betalen. De overheid stelt jaarlijks de maximumuurprijs vast.

Kinderopvangtoeslag
In Nederland krijgen ouders die werken, studeren, een traject naar werk of inburgeringscursus volgen toeslag op de kinderopvang. Dit is een percentage van de maximumuurprijs. Per kind kunnen ouders voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de hoogte van het inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. De toeslagen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Eigen bijdrage
Ouders betalen altijd een eigen bijdrage. De eigen bijdrage zijn de kosten die overblijven van de totale rekening, na aftrek van de kinderopvangtoeslag.


Extra bijdrage overheid in 2019
Betaalbare en goed toegankelijke kinderopvang is belangrijk. Daarom heeft het kabinet in 2018 besloten €248 miljoen extra toe te kennen aan de kinderopvang. Hiermee zijn in 2019 twee maatregelen genomen:

  1. Het percentage kinderopvangtoeslag voor ouders is gestegen.
  2. De maximumuurprijs, het deel van het uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen, is voor de dagopvang en gastouderopvang verhoogd.
     

De kosten van kinderopvang uitleggen aan ouders
Om ouders goed te informeren over hoe de kosten van de kinderopvang tot stand komt, kunt u deze infographic gebruiken. Hierin wordt in tekst en beeld precies uitgelegd hoe de prijs is opgebouwd.

Ouders informeren over kinderopvangtoeslag
U kunt ouders verwijzen naar de Belastingdienst. Daar kunnen ouders zien of ze recht hebben op kinderopvangtoeslag,  zelf een proefberekening doen en de toeslag aanvragen.