178 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoeveel vaste gezichten mogen er maximaal zijn?

Voor baby’s (nuljarigen) geldt dat maximaal twee vaste gezichten toegestaan zijn bij een groepssamenstelling waar één of 2 ...

Vraag en antwoord

Wat is een vast gezicht?

Een vast gezicht is één van de pedagogisch medewerkers die aanwezig moet zijn als het kind aanwezig is.

Vraag en antwoord

Als er op één adres zowel dagopvang als buitenschoolse opvang is, is één volwassene met een geldig kinder-EHBO-certificaat op dat adres dan voldoende?

Nee, voor beide kindercentra geldt dat er één volwassene beschikbaar moet zijn met een geldig kinder-EHBO-certificaat. Om ...

Vraag en antwoord

Is wettelijk bepaald hoe de ontwikkeling van het kind moet worden vastgelegd?

Er zijn wettelijk geen inhoudelijke of methodische eisen gesteld omtrent het volgen van de ontwikkeling van het kind of het ...

Vraag en antwoord

Krijgen kinderen ook een mentor als ze naast hun eigen groep ook nog opvang krijgen in een andere groep?

Ja, ieder kind in de groep krijgt een mentor toegewezen die als pedagogisch medewerker op de groep van het kind werkt.

Vraag en antwoord

Krijgen kinderen met flexibele opvang ook een mentor?

Ja, ieder kind heeft een mentor.

Vraag en antwoord

De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders. Is er een wettelijk minimum gesteld voor het aantal besprekingen per jaar?

Nee, er zijn in de wet- en regelgeving geen minimumeisen aan het aantal besprekingen gesteld.

Vraag en antwoord

Is er een wettelijk maximum gesteld aan het aantal kinderen per mentor?

Nee, er is geen wettelijk maximum.

Vraag en antwoord

Brief sectorpartijen: Uitwerking kwaliteitseisen

Het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. ...

Brief | 03-08-2017

Hoe wordt het aantal uur inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker voor de ontwikkeling van beleid berekend?

Voor de berekening van de jaarlijkse ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker(s) dient de ondernemer uit te gaan van 50 uur ...

Vraag en antwoord