163 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Krijgen kinderen met flexibele opvang ook een mentor?

Ja, ieder kind heeft een mentor.

Vraag en antwoord

De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders. Is er een wettelijk minimum gesteld voor het aantal besprekingen per jaar?

Nee, er zijn in de wet- en regelgeving geen minimumeisen aan het aantal besprekingen gesteld.

Vraag en antwoord

Is er een wettelijk maximum gesteld aan het aantal kinderen per mentor?

Nee, er is geen wettelijk maximum.

Vraag en antwoord

Brief sectorpartijen: Uitwerking kwaliteitseisen

Het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. ...

Brief | 03-08-2017

Hoe wordt het aantal uur inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker voor de ontwikkeling van beleid berekend?

Voor de berekening van de jaarlijkse ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker(s) dient de ondernemer uit te gaan van 50 uur ...

Vraag en antwoord

Waar kan ik een overzicht vinden van de beroepskracht-kindratio en groepssamenstellingen die ingaan per 1 januari 2019?

De Rekenhulp IKK vindt u  hier.

Vraag en antwoord

Hoe bereken je de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker?

De volgende rekenregel is van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Vraag en antwoord

Telt de pedagogisch beleidsmedewerker mee in de beroepskracht-kindratio?

Pedagogisch beleidsmedewerkers worden meegeteld als zij tijdens het coachen de reguliere werkzaamheden van een pedagogisch ...

Vraag en antwoord

In welke situatie(s) moet er een achterwachtregeling in het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan?

Als het tijdens de openingsuren mogelijk is dat er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is, moet er een ...

Vraag en antwoord

Wat betekent het dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel moet zijn?

Het beleid wordt bijgesteld zodra er aanleiding voor is.

Vraag en antwoord