Wat houdt het minimum taalniveau van 3F of B2 in?

Een pedagogisch medewerker moet op uiterlijk 1 januari 2023 beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt dat hij de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid op ten minste niveau 3F of B2 beheerst.

Taalniveau 3F verwijst naar het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Niveau B2 verwijst naar het Europees Referentiekader voor Talen. Beide taalniveaus worden in de praktijk gebruikt, maar er zijn nagenoeg geen verschillen tussen niveau 3F en B2 op het gebied van mondelinge taalvaardigheid. Mondelinge taalvaardigheid bestaat uit de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken.

De cao partijen hebben de taaleis uitgewerkt in het Functieboek onderdeel Taaleis Nederlands.