Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Praktische informatie over zelftesten in de kinderopvang

Vanaf medio mei 2021 komen zelftesten voor personeel in de kinderopvang beschikbaar. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen.

Brief met praktische informatie

Op 19 april is naar alle kindercentra per mail een brief verstuurd met de uitgangspunten voor het zelftesten in de kinderopvang en praktische informatie over de communicatie en levering van de zelftesten. Deze is verzonden naar de e-mailadressen zoals die bij DUO in het Landelijk Register Kinderopvang bekend zijn. 

Alle informatie online beschikbaar

Op de website www.zelftestenkinderopvang.nl vindt u de belangrijkste informatie over het zelftesten in de kinderopvang, zoals: 

  • Een handreiking met informatie over wat u als houder moet regelen om zelftesten binnen uw organisatie mogelijk te maken;
  • Een stappenplan voor medewerkers om zichzelf thuis te testen;
  • De brief aan houders waarmee het ministerie van SZW houders heeft geïnformeerd over de inzet van zelftesten in de kinderopvang;
  • Veelgestelde vragen;
  • Informatie over de ‘helpdesk zelftesten in het onderwijs en de kinderopvang’ die u als houder of locatiemanager kan mailen of bellen met vragen. 

Deze informatie wordt de komende tijd verder aangevuld. Ook worden de documenten op basis van de praktijk geactualiseerd. Houd daarom de website in de gaten.

Kijk voor meer informatie op de volgende link.

Zelftesten op COVID-19

© SZW

Inschrijfplicht Personenregister Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2021 is de inschrijfplicht voor het Personenregister Kinderopvang (PRK) aangescherpt. Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat de houder een overeenkomst sluit met een persoon die tijdens opvanguren structureel werkzaamheden verricht op een andere locatie dan de kinderopvanglocatie. Om die reden geldt de inschrijfplicht vanaf begin dit jaar ook voor deze personen, denk aan een sportmedewerker in een sporthal. Het is in lijn met het doel van het PRK om ook in deze situatie te verlangen dat de sportmedewerker zich inschrijft in het PRK, omdat juist in dit soort situaties de kinderen kwetsbaar zijn. In de Denklijn Personenregister staat uitgelegd wat onder structureel wordt verstaan. 

Naar aanleiding van diverse vragen, wordt hier aanvullende informatie over verstrekt. Dit is afgestemd met VNG en GGD GHOR. 

De gewijzigde inschrijfplicht heeft betrekking op personen, die op een andere locatie dan de geregistreerde locatie waar de kinderen worden opgevangen, op basis van een overeenkomst met de houder (mondeling of schriftelijk geregeld) structurele activiteiten (werkzaamheden) uitvoeren. Een conciërge of portier hoeft zich dan ook niet in te schrijven in PRK, tenzij hij of zij structurele activiteiten verrichten voor de kinderopvang. Medewerkers van een bibliotheek, kinderboerderij of andere externe locatie moeten zich alleen inschrijven in PRK, als zij structurele activiteiten uitvoeren voor de kinderopvang. Zo hoeft een bibliotheekmedewerker die een boek opzoekt voor een kind van de kinderopvang zich niet in te schrijven en een bibliotheekmedewerker die op structurele basis een boek voorleest aan de kinderen van een kinderopvang wel (net zoals de voorleesmoeder die voorleest op een kinderdagverblijf, zie hiervoor ook de bijlage van de Denklijn Personenregister). De houder is en blijft overigens zelf verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang en kan altijd een VOG verlangen van personen die werkzaamheden verrichten voor de organisatie.

Kamerbrief onderzoeken Kinderopvang

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over drie verschillende onderzoeken die onlangs zijn afgerond. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van de directie Kinderopvang, en behandelden uiteenlopende onderwerpen.  

Wilt u meer te weten komen over de resultaten? Klik op onderstaande link. 

Kamerbrief onderzoeken Kinderopvang

Verbetertraject kinderopvangtoeslag – verplichting gegevenslevering door kinderopvangorganisaties

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over verplichte gegevenslevering door kinderopvangorganisaties. In het verbetertraject kinderopvangtoeslag werken het Ministerie van SZW en Toeslagen samen aan het verbeteren van de dienstverlening aan ouders en zodoende aan het terugdringen van het aantal (hoge) terugvorderingen. Eén van de verbetermaatregelen betreft de maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties aan Toeslagen.

Klik op de link hieronder voor informatie over de maandelijkse opvanggegevens. 

Verbetertraject kinderopvangtoeslag – verplichting gegevenslevering door kinderopvangorganisaties