Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Publicatie wetswijziging ouderparticipatiecrèches

Op 1 maart is de wijziging van de ‘Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches’ gepubliceerd. Met het nieuwe wetsvoorstel krijgen ouderparticipatiecrèches vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang (Wko): de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium. Ouders die gebruik maken van opc’s behouden het recht op kinderopvangtoeslag.

Klik op onderstaande link om meer te leren over de wijzigingen. 

Publicatie wetswijziging ouderparticipatiecrèches

© Ministerie van SZW

Internetconsultatie wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2022

Jaarlijks worden in het Besluit kinderopvangtoeslag de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Op 26 februari is de internetconsultatie over het Besluit kinderopvangtoeslag 2022 gepubliceerd. De verruiming van de koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang (BSO) voor 2022  wordt in dit besluit geregeld. Ouders hebben hiermee voortaan voor de BSO recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner.

Klik op de link hieronder voor meer informatie. 

Internetconsultatie wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2022

Leven lang ontwikkelen in de kinderopvang – relevante subsidieregelingen

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de Rijksoverheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan. Ook voor werknemers en werkgevers in de kinderopvang zijn deze regelingen beschikbaar. Er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor praktijkleerplaatsen en het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers. 

Leer meer over deze regelingen via de onderstaande link. 

Leven lang ontwikkelen in de kinderopvang – relevante subsidieregelingen

Kenniskringen voor pedagogische coaches: ruimte geven voor autonomie van het kind en onderlinge interacties kinderen

In September organiseert het Expertisecentrum Kinderopvang kenniskringen in verschillende Nederlandse steden, met als onderwerpen 'ruimte geven voor autonomie van het kind' en 'onderlinge interacties kinderen'. Tijdens deze kenniskringen staat het faciliteren, motiveren en stimuleren van pedagogisch coaches centraal, zodat deze coaches vervolgens te werk kunnen gaan met een verandertraject binnen hun organisatie. 

Wilt u meedoen met deze kenniskringen? U kunt zich via onderstaande link direct aanmelden en meer leren over de kenniskringen. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal deelnemers is beperkt.

Expertisecentrum Kinderopvang

Stappenplan bij positieve coronatest op een locatie

In het protocol Kinderopvang en COVID-19 is opgenomen dat een houder per locatie een stappenplan of handelingsperspectief opstelt bij een positieve coronatest. De Brancheorganisatie Kinderopvang, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK hebben in samenspraak met SZW een algemeen format gemaakt voor dit stappenplan. 

Meer weten over het handelingsperspectief? Volg onderstaande link voor meer informatie. 

Stappenplan bij een positieve Coronatest op een locatie

Afspraken tussen ouders en kinderopvang bij tijdelijke sluiting vanwege corona-besmettingen

Wanneer in verband met corona een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat ouders de kinderopvang door blijven betalen en dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier door blijft factureren. De kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval ook gewoon door blijven lopen. 

Er zijn verschillende punten waarop gelet moet worden om terugvorderingen te voorkomen en tegemoetkomingen te verzekeren. Volg onderstaande link voor meer informatie.

Afspraken tussen ouders en kinderopvang bij tijdelijke sluiting vanwege coronabesmettingen

Webinar: Corona in het onderwijs en de kinderopvang

GGD Hollands Midden en de ministeries van OCW en SZW organiseren in samenwerking met GGD GHOR NL en LCI/RIVM een webinar voor BSO en primair onderwijs op 25 maart en voor kinderopvang op 30 maart. In de webinar wordt informatie gegeven over corona en de maatregelen in het onderwijs en kinderopvang. 

De webinars hebben als doel om het personeel van de verschillende sectoren te informeren over onder andere de rol van kinderen in de verspreiding van corona en het hoe en waarom van de maatregelen die zijn genomen. Tijdens het webinar zal er de mogelijkheid zijn om vragen te stellen. 

Webinar: Corona in het onderwijs en de kinderopvang

DigiD voor kind aanvragen voor snellere uitslag coronatest

De GGD GHOR en VWS willen graag extra onder de aandacht brengen dat het voor kinderen mogelijk is om een DigiD aan te vragen. Dit heeft als voordeel dat het kind sneller de uitslag van een coronatest ontvangt. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen onnodig langer thuiszitten. 

Het is van belang dat ouders van kinderen in de kinderopvang en het primair onderwijs bellen om een afspraak te maken en de afspraak niet online maken. De reden is dat de GGD dan extra tijd kan reserveren voor het op hun gemak stellen van kinderen voordat ze getest worden. Deze extra tijd wordt in een online aanvraag namelijk niet meegerekend. 

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl. 

Rijksoverheid - kind testen op corona