Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Rectificatie: u ontvangt deze nieuwsbrief voor een tweede keer omdat er een datum niet juist was in de vorige editie. De kinderopvang is gesloten van 16 december 2020 tot en met ten minste 17 januari 2021. De nieuwsbrief die u op vrijdagmiddag 18 december heeft ontvangen, mag u als niet verzonden beschouwen.

Noodopvang voor kinderen van kinderopvang en basisscholen

Sinds 16 december zijn de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten tot en met in ieder geval 17 januari 2021. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. We merken dat er nog vragen zijn over de uigangspunten van de noodopvang. Daarom hebben we deze nog een keer op een rij gezet.

Noodopvang voor kinderen van kinderopvang en basisscholen verlengd

© Ministerie van SZW

Verzamelbrief

Staatssecretaris Van ‘t Wout heeft de Tweede Kamer in een verzamelbrief geïnformeerd over verschillende onderwerpen die spelen op het terrein van de kinderopvang. Hierin worden onder andere een aantal onderzoeken naar de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang aangeboden. Ook wordt de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang tijdens de sluiting van de kinderopvang van afgelopen voorjaar besproken.

Verzamelbrief Kinderopvang december 2020

Wetsvoorstel Verzamelwet Kinderopvang

In november is het wetsvoorstel ‘Verzamelwet kinderopvang’ in het parlement behandeld en met algemene stemmen aangenomen. De Wet kinderopvang wordt op vijf punten aangepast. De meeste wijzigingen gaan per 1 januari 2021 in.

De wijzigingen hebben betrekking op:

- Kinderopvangtoeslag bij permanente of tijdelijke indicatie ouders

- Uitbreiding werkloosheidstermijn kinderopvangtoeslag zwangere vrouwen

- Verwijzing naar mbo-studenten

- Herstel koppeling Wet Inkomstenbelasting

- Verduiddelijking inschrijfplicht personenregister

Wetsvoorstel Verzamelwet Kinderopvang

Eindrapport Scenariostudie vormgeving Kindvoorzieningen

Op 14 december is het eindrapport Scenariostudie Vormgeving kindvoorzieningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK) werkt diverse scenario’s uit voor het vormgeven van een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen. Het doel hiervan is het (toekomstige) kabinet en (politieke) stakeholders handvatten te geven voor hun beleidsinzet.

Eindrapport Scenariostudie Vormgeving kindvoorzieningen

Tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders zonder overheidsvergoeding i.v.m. coronasluiting wordt uitgevoerd door de SVB

Er is een kleine groep ouders die nog geen tegemoetkoming heeft ontvangen voor de sluiting afgelopen voorjaar. Deze groep heeft gebruik gemaakt van kinderopvang en de kosten van kinderopvang volledig zelf gedragen. Het betreft naar verwachting ouders van circa 8.000 kinderen. 

Het kabinet vindt het wenselijk dat deze personen, die de facturen van kinderopvang tijdens de sluiting dit voorjaar hebben doorbetaald een tegemoetkoming krijgen. Ook zullen deze personen voor de nieuwe sluitingsperiode vanaf 16 december 2020 een tegemoetkoming krijgen mits zij de kinderopvangfacturen hebben doorbetaald, net als ouders met kinderopvangtoeslag of via gemeente gebruik maken van kinderopvang. 

In de regeling die wordt uitgewerkt kan men op aanvraag een tegemoetkoming ontvangen. Het ligt voor de hand dat de regeling zowel een tegemoetkoming biedt over de periode in het voorjaar als de sluiting per 16 december. Dit wordt momenteel uitgewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat deze regeling uitvoeren. In januari 2021 zal meer bekend worden over het moment waarop een aanvraag bij de SVB kan worden ingediend en wanneer de tegemoetkoming wordt uitbetaald.