Noodopvang voor kinderen van kinderopvang en basisscholen verlengd

Het Kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari.

Kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang. 

Het blijft van belang dat ouders de factuur voor de kinderopvang door blijven betalen. De kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming van de eigen bijdrage voor ouders blijven doorlopen met de verlenging van de sluiting. Ouders hoeven vanwege de sluiting hun kinderopvangtoeslag niet aan te passen. Wel is het belangrijk dat ouders hun reguliere kinderopvangtoeslaggegevens altijd actueel houden. Bekijk de belangrijkste informatie over de tegemoetkoming hier.

We zetten de uitgangspunten voor de noodopvang nog een keer op een rij:

Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. Het doel van de sluiting is om zo veel mogelijk contacten en niet essentiële reisbewegingen van volwassenen te voorkomen, zodat het aantal besmettingen daalt. Het uitgangspunt is dus niet om zo veel mogelijk groepen dicht te houden, maar dat iedereen op de juiste plek zit en dat de ouders met cruciale beroepen door kunnen werken. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Aanbieders noodopvang

 • Scholen leveren noodopvang tijdens de reguliere schooltijden en de kinderopvang gedurende de reguliere openingstijden van de kinderopvang.
 • Noodopvang wordt altijd geboden door scholen en kinderopvangorganisaties of voorzieningen voor gastouderopvang wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben.

Wie kunnen een beroep doen op de noodopvang

Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie. Hieronder vindt u nadere informatie over cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.

Lijst met cruciale beroepen

 • Er is een lijst met cruciale beroepen gepubliceerd op rijksoverheid.nl. We merken dat er vragen zijn over waar de grens ligt bij de lijst met cruciale beroepen. Voor toegang tot de noodopvang is de lijst met cruciale beroepen leidend.  
 • We willen graag ouders oproepen om zorgvuldig af te wegen of hun functie binnen de cruciale beroepsgroepen valt (en die functie bijdraagt aan het cruciale proces binnen de organisatie)  én of ze de opvang nodig hebben of dat ze het zelf kunnen opvangen. De kinderopvangorganisatie of school biedt de ruimte om binnen de bestaande capaciteit noodopvang te bieden aan de kinderen waarvoor dit nodig is.

Eén of beide ouders een cruciaal beroep

 • Het uitgangspunt is dat indien één ouder een cruciaal beroep uitvoert, er recht is op noodopvang. Het verzoek aan gezinnen waar een andere ouder geen cruciaal beroep heeft, is om de opvang zoveel mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen ouders waarvan de één een cruciaal beroep heeft de kinderen gewoon naar de noodopvang brengen.

Kinderen in een kwetsbare positie

Het gaat hierbij om kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De gemeenten coördineren de opvang voor kwetsbare kinderen. Een goede afstemming tussen gemeente, kinderopvang en onderwijs en andere betrokken partijen is hierbij van belang. 

Financiering noodopvang

 • De noodopvang wordt binnen de reguliere schooltijden en reguliere contracturen met de kinderopvang aangeboden. Dit gaat voor zowel de scholen als voor de kinderopvang zoveel mogelijk met gesloten beurzen.
 • Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen voor de kinderopvang (dagopvang, BSO en gastouderopvang) doorbetalen.
 • Het blijft van belang dat ouders de factuur voor de kinderopvang door blijven betalen. De kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming van de eigen bijdrage voor ouders blijven doorlopen met de verlenging van de sluiting. Ouders hoeven vanwege de sluiting hun kinderopvangtoeslag niet aan te passen. Wel is het belangrijk dat ouders hun reguliere kinderopvangtoeslaggegevens altijd actueel houden. Bekijk de belangrijkste informatie over de tegemoetkoming hier.

Extra uren noodopvang

 • Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
 • Brancheorganisaties doen een oproep aan kinderopvangorganisaties om ouders in cruciale beroepen geen aanvullende factuur te sturen wanneer zij extra uren noodopvang nodig hebben. 

Kwaliteitseisenzijn onverminderd van kracht

 • Voor alle locaties voor kinderopvang en gastouderopvang gelden de reguliere kwaliteitseisen. Er is geen reden om af te wijken van bijvoorbeeld de beroepskracht-kind-ratio. 
 • Waar nodig kan (extra) signaalgestuurd toezicht plaatsvinden.
 • In de praktijk kan het voorkomen dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen openhouden om de kinderen van deze ouders in cruciale beroepsgroepen op te vangen. Dit clusteren is toegestaan, mits het belang van het kind niet in het geding komt. Daarom is het belangrijk dat houders proberen zoveel mogelijk voor de kinderen bekende gezichten in te zetten.