Gevolgen voor kinderopvang van Brexit zónder deal

Er is nog steeds onzekerheid of en onder welke omstandigheden het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaat. Wij willen u hierbij informeren over de gevolgen op het terrein van kinderopvang wanneer het VK de EU verlaat zonder een deal.

1.    Register buitenlandse kinderopvang
Wanneer het VK uit de EU vertrekt zonder een deal, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor ouders die een kind in een opvang in het VK hebben. Om de situatie na de no-deal Brexit te ondervangen, zal het recht op kinderopvangtoeslag echter nog zes maanden doorlopen. Gedurende die tijd moeten Britse kinderopvangorganisaties wel ingeschreven blijven in het Register Buitenlandse Kinderopvang.

2.    Diploma-erkenning kinderopvang
Erkenningen van diploma’s met betrekking tot kinderopvang die behaald zijn in het VK zullen met ingang van de Brexit zonder deal niet meer afgegeven kunnen worden. Erkenningen van diploma’s die vóór de Brexit afgegeven zijn, zullen geldig blijven. Aanvragen voor erkenning die ingediend zijn vóór de Brexit, maar die nog niet afgehandeld zijn na de Brexit, worden volgens de oude regels beoordeeld.

3.    Continue screening en het Personenregister Kinderopvang
Als burgers uit het VK na de Brexit een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor het werken met kinderen kan Justis alleen informatie uit het Nederlandse Justitieel Documentatiesysteem opvragen en screenen. Dat betekent dat burgers uit het VK niet meer worden gescreend op justitiële antecedenten –zoals een strafblad– uit het land van herkomst. Om dit justitiële verleden toch in beeld te krijgen, worden houders dringend verzocht hun werknemers in de kinderopvang ook te vragen het International Child Protection Certificate in het VK aan te vragen. Dit kan digitaal en vanuit Nederland.

Kijk op de website van Justis voor meer informatie.