Onderzoeken peuteropvang

De komende maanden lopen er twee onderzoeken naar peuteropvang. Het kan zijn dat u een uitnodiging krijgt om een enquête in te vullen. Om een goed beeld te krijgen over de harmonisatie en het bereik in de voorschoolse voorzieningen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld. Hopelijk doet u mee!

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk

Het eerste onderzoek gaat over de stand van zaken van de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk. Belangrijk in dit onderzoek is de vraag hoe gemeenten het beleid hebben aangepast en wat daarvan de effecten zijn. Bijvoorbeeld hoe gemeenten samen met  aanbieders aan de harmonisatie vorm en inhoud hebben gegeven. Sardes voert dit onderzoek uit.

Monitor bereik voorschoolse voorzieningen

Het tweede onderzoek betreft de Monitor bereik voorschoolse voorzieningen. Dit onderzoek is in 2017 voor het eerst uitgevoerd. In het onderzoek in 2017 is er een nulmeting gedaan om te kijken hoeveel peuters nog geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening en waarom. Dit jaar volgt de tweede meting door Bureau Buitenhek.