Vaste gezichten criterium en overmacht situaties

Let op! Onderstaand bericht dateert uit 2017. Deze tekst is achterhaald in verband met nieuwe ontwikkelingen. Bekijk deze pagina voor actuele informatie.

Op 20 en 21 december was er een begrotingsbehandeling waarin staatssecretaris Van Ark de vraag kreeg hoe omgegaan wordt met overmachtsituaties bij het vaste gezichtencriterium. Dit naar aanleiding van een advies van de VNG en GGD-GHOR Nederland aan hun leden.

Uitvoering van toezicht door GGD-GHOR en VNG

Volgens de staatssecretaris is het aan de toezichthouder om het toezicht op wet- en regelgeving vorm te geven. GGD-GHOR Nederland en VNG hebben afgesproken welke lijn zij uitdragen ten aanzien van het toezicht op het vaste gezichten criterium. Het constateren van de overtreding is aan de GGD-GHOR. De GGD-GHOR rapporteert hierbij wat de specifieke omstandigheden van de situatie waren en wat de houder doet om desondanks stabiliteit en emotionele veiligheid te bieden voor het kind. De gemeente bepaalt of en hoe er wordt gehandhaafd. De verzwarende of verzachtende omstandigheden die de GGD rapporteert kan worden meegenomen in de beoordeling van de gemeente ten aanzien van handhaving. Zij kunnen hierbij rekening houden met overmacht situaties. 

De nieuwe afspraken

Met het wijzigen van de vaste gezichteneis per 1 januari 2018 is de norm voor baby’s veranderd: van drie naar twee vaste gezichten, bij een beroepskracht-kindratio van 1 of 2. Als er sprake is van een beroepskracht-kindratio van 3 of meer wordt de norm voor baby’s gewijzigd van maximaal 4 naar maximaal 3 vaste gezichten.

Overmacht situaties

In de nieuwe algemene maatregel van bestuur, die op 1 januari 2018 ingaat, is de opsomming van overmacht situaties niet meer opgenomen in de toelichting. Omdat deze opsomming volledigheid impliceert, terwijl er ook andere situaties denkbaar zijn waar sprake is van overmacht, is deze passage weggelaten. Hiermee is nooit beoogd om overmacht situaties uit te sluiten bij het oordeel van de toezichthouder.

Vervolgstappen

De staatssecretaris heeft aangegeven  in 2018 in gesprek te gaan met GGD-GHOR Nederland en de VNG om meer helderheid te scheppen over het vaste gezichtencriterium.

Zie ook